SMKČ k předčasným volbám

V situaci blížících se předčasných voleb se chceme v první řadě vyjádřit proti podpoře asociální a protilidové vlády buržoazní pravice, která se již v nedávné minulosti projevila devastací naší vlasti a prudkým osekáváním všech sociálních vymožeností dosažených prací milionů našich občanů od roku 1945.

Naše politika však není politikou lobbismu za mrtvou a oportunistickou stranu, ale politika zásadovosti založené na vpravdě komunistických, sociálně cítících a skutečně řešících postojích. Proto nebudeme rozsévat naivitu a nekritickou víru v oportunistické strany tzv. levice, které po několikaletých zkušenostech dodávají spíše skepsi ve vlastní zásady, pevnost a akceschopnost, která je již dávno podlomena klientelismem, kariérismem a pohodlnou pasivitou. V oficiálních a nefunkčních strukturách chybí zásadní program renesance tohoto národa a zlepšení jeho životních podmínek, stejně tak, jako lidé, kteří jsou schopni a ochotni nést zodpovědnost.

Vždy jsme hovořili o nutnosti vzniku politické strany v celostátním měřítku, v regionálních poměrech politické organizace či sdružení, které bude založeno na důsledných principech, na vázanosti k propracovanému a citlivému programu a na charakterové pevnosti mladé generace, nekontaminované stykem s kariéristy a čachráři zprofanovaných stran i sdružení. Organizace obsahem i formou spjaté se životem nikoli „dolních“ deseti milionů, ale drtivé většiny obyvatel, spjatá se životem a zájmy pracujících tříd, nikoli klientelisty, kmotry, přeběhlíky a korytáři. Tedy jasně řečeno zdravé komunistické strany, která se zřekne pochybení předchozích let, především pasivního stylu, přizpůsobivosti, ideové rozbředlosti a personální bezradnosti.

Dobré víno dlouho zraje. Pokud nechceme dát přednost rychlokvašeným politickým silám, musíme sami projít tvrdou drezurou teorie i praxe, bez možnosti pohodlného života ve funkcích. Současná situace, současné zkušenosti a potřebná personální posílení a zvyšování sympatií k našim myšlenkám, dává tušit, že vznik nové organizace, zakládající se na mladé generaci a nikoli gerentokracii je už nikoli v řádu desetiletí, ale let. Vývoji však nelze předbíhat, proto žádáme o čas, o posuzování podle skutků, nikoli slov.

Náš program byl vždy programem zaměřeným k prospěchu pracujících tříd, nikoli těch, kteří z ní žijí. Nejsme tu pro všechny. Nejdeme s každým. Jsme přesvědčeni, že vláda buržoazní pravice stejně tak jako populistů a všemožných rychle uvařených „alternativ“ je krokem zpět, krokem k dalšímu útlaku většiny národa, případně cestou jeho opíjení, ohlupování a svádění z možné cesty k sociálně spravedlivější společnosti. Dost už bylo politiky vlastizrady, mediálních lží, vymývání mozků a spravedlnosti pro vyvolené. Jsme přesvědčeni, že 21. století bude i přes svůj neveselý začátek stoletím socialismu, že sny o svobodě a spravedlnosti proti útlaku a vykořisťování budou naplněny – a historická nutnost naší vlasti nemůže ignorovat životně důležitou potřebnost zavedení systému, který vrátí lidem důstojnost, kde už nebude platit vykořisťování člověka člověkem za zákon. Pro nás vždy platilo heslo Rosy Luxemburgové „Socialismus nebo barbarství!“. Barbarství však už nemůžeme čelit pouhým hozením kusu papíru do volební urny, ale vlastní aktivitou – za jakoukoli cenu . Proti systému kuloárního handrkování politických stran stavíme vládu široké lidové fronty vedené politickou avantgardou. Jedině široká, energická a odpovědná aktivita občanů a odvaha a charakternost jejich představitelů je skutečným řešením nynější krize. Pravda našeho lidu musí zvítězit!

celé prohlášení ke stažení v pdf ZDE