Stanovisko účastníků konference „Společně proti nacionalismu a fašismu“

Boj_fasismus

Pořadatelské organizace a účastníci konference považují za velmi důležité, že se jim podařilo sejít se v tomto složení a diskutovat o hrozbách, které jsou neoddělitelnou součástí kapitalistické reality – nacionalismu a fašismu. Už samotné setkání znamená vyjádření konkrétního postoje. Aktuálnost rostoucího nebezpečí nacionalismu a fašismu nejen v českých zemích, ale také v dalších státech mocenských struktur řízených imperialistickým Západem, je však příliš hrozivá na to, abychom jedno setkání považovali za úspěch, za konec našich snah. Naopak, snaha pořadatelů od počátku byla, aby se příprava konference, diskuse a vystoupení na ní staly začátkem a výchozím bodem budoucí akční antifašistické spolupráce.

Z těchto důvodů se účastnické organizace a účastníci konference zavazují k následujícím krokům:

  1. Budou se vzájemně informovat o aktivitách nacionalistů, fašistů a svých agitačních, propagačních i politických krocích proti nim.

  2. Budou zesíleny agitační, propagační a akční kroky proti všem formám latentního i otevřeného rasismu a šovinismu, pseudopatriotismu, často se kryjícího sociálními a rádoby pokrokovými frázemi. Sílící sociálšovinismus považují účastníci za vědomého či bezděčného pomahače fašistů.

  3. Účastníci zastávají názor, že jedna z příčin šíření nacionalismu a fašismu je kolonizace ČR a SR zahraničním kapitálem, ztráta skutečné a části formální suverenity členstvím v NATO, EU a dalších imperialistických organizacích. Z toho důvodu požadujeme vystoupení z těchto struktur, zespolečenštění životních prostředků a nahrazení korupcí a kapitálem prolezlého státního aparátu vládou většiny společnosti za hlavní vlastenecké požadavky dneška.

  4. Účastníci považují za hlavní příčinu existence nacionalismu a fašismu kapitalismus v jeho úpadkovém stádiu, který na jedné straně vyčerpal své pokrokové limity, na druhé straně se nechce vzdát své moci a v současnosti neexistuje síla, která by ho svrhla. Považují za jedinou cestu k odstranění těchto součástí kapitalismu jeho revoluční překonání nejen v českých zemích.

  5. Účastníci se zavazují ve svých antifašistických aktivitách směřovat k samostatné činnosti proletářských sil, bez spoléhání se na podporu sil buržoazních a maloburžoazních. Dále se budou ve všech svých antifašistických aktivitách prezentovat jako komunisté a budou zdůrazňovat třídní přístup.

  6. Antinacionalistické a antifašistické kroky spolupracujících organizací a jednotlivců budou propagovány a šířeny různými informačními kanály všech spolupracovníků.

  7. Aby mohla být spolupráce pořadatelských organizací udržována a rozšiřována, zřídí se společná antifašistická komise, která bude mít na starosti vzájemnou výměnu informací, bude se podle potřeby scházet, diskutovat o aktuálních potřebách antifašistického hnutí a iniciovat jako prostředník organizací konkrétní kroky. Jejími členy mohou být i dva zástupci účastníků konference, mají-li zájem, a pokud budou ostatní souhlasit.

  8. V teorii, publicistice i konkrétních činech spolupracovníků bude prosazována vlastenecká politika, budou podporovány zájmy většiny národů českých zemí, aby bylo jasně zřetelné, jaký je rozdíl mezi nacionalismem, fašismem a skutečným vlastenectvím.