Odpovědi SMKČ na časté otázky

znakSMKC_01

Je SMKČ mládežnickou organizací KSČM? Co má společného s KSČM?

SMKČ není mládežnickou organizací KSČM. Organizačně, finančně ani politicky nemá s tímto subjektem ani jeho strukturou kromě názvu nic společného. Spolupracujeme s některými revolučními členy KSČM, ne však na základě praxe této téměř zcela režimní strany, ale kvůli jejich angažmá v jiných organizacích, například odborech, Redakci časopisu Dialog, Marxisticko-leninském odborném klubu (MLOK) apod.

Co mohu udělat, abych se stal členem SMKČ?

Napsat e-mail na kontaktní adresu, určitý čas komunikovat s pověřeným zástupcem SMKČ po e-mailu, následně si domluvit osobní schůzku. Po této schůzce a na základě výsledků diskuze začít se SMKČ spolupracovat v rovině vzdělávání, agitační a propagační praxe (distribuce, výroba letáků, grafik, videí, prezentací, internetových stránek, publicistiky), demonstrací a odborové činnosti. Pokud budou obě strany přesvědčeny o vzájemné přínosnosti spolupráce, zahájí nový spolupracovník půlroční kandidátskou lhůtu pod vedením příslušného člena SMKČ. Vedoucí lhůty bude zodpovídat za dodávání studijní literatury kandidátovi, bude s ním v kontaktu, diskutovat s ním o teoretických otázkách, vést ho v učení praktickým dovednostem, zejména v oblasti distribuce, demonstrací a odborové činnosti. S výsledky plnění kandidátské lhůty seznámí garant kandidáta vedení SMKČ a doporučí mu, zda ho přijmout za člena, případně jiné opatření, mezi něž může náležet například prodloužení kandidátské lhůty nebo konec spolupráce s daným zájemcem.

Čeho se týká úvodní diskuze zástupců SMKČ se zájemce o členství ve Svazu?

Zájmů, schopností a dovedností zájemce, činností, kterým by se chtěl věnovat, zkušenostem s publicistickou činností apod. Diskuze se týká také životních zkušeností, sociálního prostředí, ze kterého zájemce pochází a v němž se pohybuje. Ptáme se také na politické názory, názory na naši organizaci, vztah ke vzdělávání a práci v odborech či zájmových organizacích.

Mohu být spolupracovníkem SMKČ, aniž bych byl jeho členem?

Ano, samozřejmě, v mnoha případech může být tento model lepším než samotné členství. Jeho konkrétní podoba může vyplynout z výše zmíněné diskuze, možností a podmínek zájemce i Svazu. Tak či tak však spolupráce nebude znamenat skutečnost, že zájemce a Svaz mezi sebou nebudou ctít povinnosti, sounáležitost, solidaritu a blízký kontakt. Tyto vztahy však nebudou tak úzké jako v případě členství.

Může se stát spolupracovníkem SMKČ člověk starší 35 let?

Ano, může, takový člověk je naopak vítán. Může být činný v Klubu pro obnovu komunistického hnutí tak, aby z něj mohla v blízkém časovém horizontu vzniknout nová revoluční organizace.

Jaký je vztah SMKČ ke KSČM, KSČ, KSČ 21 a dalším podobným organizacím?

SMKČ nepovažuje zmíněné organizace za komunistické, marxisticko-leninské, revoluční, nemá s nimi žádný oficiální kontakt a nespolupracuje s nimi. V určitých případech si však dovede představit spolupráci na bázi akční jednoty, tzn. na určitém jednom konkrétním úkolu, například v otázce boje proti fašismu. Nepopíráme, že i v těchto organizacích působí jednotlivci, komunisté, kteří u nás mají otevřené dveře.

Působí členové a spolupracovníci SMKČ v odborech? Pokud ano, v jakých?

Ano, SMKČ považuje působení na pracovištích, v odborech za jeden z klíčů pro získávání dělníků a zaměstnanců pro věc komunismu. V prvé řadě preferujeme působení v třídních, proletářských odborech, kterým je v případě ČR jedině Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska. Pokud však není závodní organizace těchto odborů ve Vaší továrně, nemocnici, obchodě, škole nebo na jiném pracovišti přítomna, pakliže nemáte dostatečný počet osob na založení závodní organizace (3 osoby), podporujeme také působení v dalších odborových organizacích. Jejich vedení je sice zrádcovské (žluťácké), napojené na monopoly a oligarchii, korumpované a byrokratické, s řadovými členy je však nutné spolupracovat, přesvědčovat je, ukazovat jim na praktických příkladech, proč je potřeba třídních odborů a avantgardní politické síly.

Spolupracuje SMKČ s jinými organizacemi? Je ochoten ke spolupráci?

Jak vyplývá z výše zmíněného, SMKČ spolupracuje v prvé řadě s OSČMS, velmi aktivní je také spolupráce s redakcí komunistického časopisu Dialog. V minulosti jsme pořádali konference a další aktivity s Marxisticko-leninským klubem (MLOK), Klubem českého pohraničí (KČP) a slovenskou stranou Vzdor-strana práce. Na klubové, ale stále více i centrální úrovni se v poslední době prosazuje spolupráce s Levou perspektivou a Marxistickou alternativou. Z toho jednoznačně vyplývá, že SMKČ považuje spolupráci pokrokových, antikapitalistických organizací za velmi důležitou, a to zejména v boji proti imperialismu a jeho odrůdám – fašismu a nacionalismu. O obdobě lidové fronty je dle našeho soudu předčasné hovořit, ale jednotnou frontu proletariátu a jeho organizací proti imperialismu a fašismu podporujeme. Podmínkou spolupráce není a nemusí být absolutní názorová shoda, ale shoda na základních požadavcích, minimálním programu a dodržování vzájemného respektu, úcty, smluvených pravidel. Odmítáme však spolupráci s takovými organizacemi, jejichž vedení i členstvo, politická linie je poplatná buržoazním a maloburžoazním vlivům, zejména šovinismu, rasismu, nacionalismu, fašismu, klerofašismu a sociálšovinismu.

Jaký je vztah SMKČ k minulosti komunistického a dělnického hnutí?

Je třeba říci, že je nutné toto období studovat, analyzovat, poučit se z jeho úspěchů i chyb pro budoucnost, podobně jako čerpal K. Marx a V. I. Lenin poučení z Pařížské komuny. Podrobná vědecká analýza tohoto fenoménu dosud nebyla vypracována. Existují pouze její střípky. Obecně lze říci, že bylo období let 1948-1989 nejúspěšnějším v novodobých českých a slovenských dějinách, že ale bylo poraženo pro dlouho trvající odklon od zásad marxismu-leninismu v teorii a praxi. To způsobilo vrůstání kapitalistických prvků (tržní vztahy, černý trh, byrokratizace, formalismus atd.) do systému reálného socialismu a vyústilo v události let 1989-1991, a to nejen v Československu.

Co považuje SMKČ za největší hrozbu dneška?

Imperialistickou válku mezi hlavními mocenskými centry (USA, EU × Čína, Rusko), nárůst šovinismu, nacionalismu a fašismu mezi lidmi, redukce demokratických práv většiny lidí a výdobytků minulosti, což může dospět až k militaristickému či fašizoidnímu režimu.

Co považuje SMKČ za svůj největší úkol v následujícím vývoji?

Vybudovat skutečně revoluční, marxisticko-leninskou, nejen mládežnickou organizaci.