Stanovisko SMKČ: Jak řešit uprchlickou krizi?

vlajka

Jak jsme již předznamenali v naší rozsáhlé analýze o příčinách a průvodních jevech uprchlické krize, nechceme zůstat pouze u jejího vysvětlování, polemiky a důkazů. Na české politické scéně zatím žádná z politických sil, která o sobě tvrdí, že hájí zájmy proletariátu (tj. většiny lidí) a dalších utlačovaných, nepřišla ani s náznakem návrhů řešení vzniklé situace. Že takové řešení ze své podstaty neumí a nemohou přinést strany režimní, buržoazní, to znamená drtivá většina všech vládnoucích stran v ČR, vyplývá mimo jiné z naší analýzy.

Text, který jsme nedávno zveřejnili, také jednoznačně dokazuje, že podobného kroku nejsou schopny ani ty politické síly, které jsou více či méně, vědomě či bezděčně poplatné současnému systému, jsou s ním nerozlučně spjaty, podléhají režimním teoretickým stereotypům a praktickým návykům, belhají se v závěsu jeho vlivů.

Se základními „návrhy řešení“ uprchlické krize zmíněných politických sil jsme se pokusili vypořádat v naší analýze, nyní přichází čas na to navrhnout vlastní řešení. Rozhodli jsme se ho rozdělit a seřadit do zřetelně a jasně formulovaných bodů. Ty jsou uspořádány na základě toho, jak rychle je možné je zavést, nikoliv tedy podle jejich naléhavosti.

Zdůrazňujeme, že jsou vytvořeny objektivní podmínky potřebné pro realizaci tohoto návrhu. Není proto pravdou, jak tvrdí různí režimní a na ně navázaní „odborníci“, že jsou takové plány z ekonomických, sociálních, mezinárodních či ekologických důvodů nerealizovatelné. Je však třeba vytvořit subjektivní podmínky změny, tzn. přesvědčit, organizovat a vzdělávat velkou část zotročené společnosti tím způsobem, aby začala demokraticky utvářet svou budoucnost. Diskuzemi na tisícerých konferencích, seminářích a panelech, desítkami nepočetných, exhibicionistických a aktivistických veřejných vystoupení cestu změny nenastoupíme, právě naopak, tak či onak ji sami znemožňujeme. Ani samotné vhození volebního lístku do urny zahájení procesů změn nezajistí, může být jen jejich součástí.

Rovněž považujeme za naši povinnost sdělit veřejnosti, že úspěšnost zavádění navržených změn je odvislá od jejich komplexnosti, přímo z ní čiší. Proto předem odmítáme kompromisnickou a oportunistickou praxi žebrání u stolu mocných o to, aby bylo z našeho návrhu akceptováno „alespoň něco“.

Otevřeně říkáme, že neprosíme představitele současné oficiální politiky, a to včetně těch, kteří si oblékají různá „alternativní trička“, aby plnili náš návrh. Náš návrh je směřován především k většině národů naší země, k těm politickým silám, případně k některým jejich členům a představitelům, kteří hledají skutečně řešeník vybřednutí ze současného marasmu, a především překonání příčin tohoto marasmu. S nimi jsme připraveni o návrhu a jeho dílčích změnách diskutovat.

Řešení příčin i průvodních jevů uprchlictví by měla přinést realizace těchto bodů:

 1. Odmítnutí kvót Evropské unie pro přijetí uprchlíků.
 2. Obnovení režimu ochrany státních hranic včetně jejich materiálního zabezpečení, a to nikoliv kvůli uprchlíkům, ale pro nutnost znovuvybudování jednoho z atributů státní suverenity a obrany proti imperialistickému nebezpečí v podobě organizovaného zločinu s drogami, lidmi, lidskými orgány, z důvodů obrany proti kriminálním deliktům, špionáži imperialistických mocností a dalších faktorů ohrožení na bezpečnosti z jejich strany (zvláště v reakci na další kroky). Ochrana státních hranic by měla být posílena také personálně, a to na základě nejen profesionálních sborů, ale také z řad dobrovolného miličního systému, případně obnovené povinné vojenské služby, kdy by tyto složky podléhaly kontrole pokrokových společenských organizací, lidové správy včetně nového státního aparátu. Příslušnost k takovým složkám by byla neslučitelná s jakýmikoliv projevy rasismu, angažmá ve fašizoidních, fašistických a nacionalistických organizacích, stejně jako s příslušností k organizaci či skupině, postupující proti suverenitě nově budovaného státu.
 3. Neprodlené vystoupení z Evropské unie a NATO, zahájení jednání o vystoupení z dalších organizací, které značně omezují státní svrchovanost českých zemí (MMF, WTO). Zahájit tím proces obnovy samostatnosti naší země.
 4. Provést zákaz činnosti soukromokapitalistických zprostředkovatelských agentur práce, stejně jako lobbingu v jakékoliv podobě a lichvy.
 5. Zakázat najímání uprchlické pracovní síly soukromým kapitálem, toto opatření pojistit veřejnou kontrolou (ze strany třídních odborů).
 6. Mezinárodní působení ve smyslu obžaloby vedoucích garnitur imperialistických bloků (USA, Evropská unie) za devastaci, genocidu, kolonialismus a neokolonialismus v zemích třetího světa. Tuto obžalobu nevést proti proletariátu a zbídačovaným imperialistických zemí, naopak s ním úzce spolupracovat, podporovat ho na cestě k osvobození. Spojení s aliancí zemí, které by politicky, ekonomicky a vojensky pomohly garantovat mír a obnovení vlády lidu v zemích zasažených v minulých letech otevřenou agresí imperialismu (Libye, Sýrie, Kurdistán, Palestina, Irák, Afghánistán a další). V případě příhodnosti situace využít k posílení tlaku i OSN (pokud by přestala být nástrojem imperialistických zájmů).
 7. Obnovení ekonomické a sociální suverenity českých zemí jakožto základní podmínky suverenity politické, kulturní a vojenské, to vše především cestou zespolečenštění hlavních výrobních prostředků a kapitálu v českých zemích včetně mamutího zahraničního. Zahájení policejního a soudního vyšetřování zahraničního kapitálu, který měl podíl na kolonizaci a zotročování lidí v třetím světě, ve smyslu placení reparací těmto zemím z jeho strany. Podobnou iniciativu vyvíjet na mezinárodním poli. K placení reparací tlačit také imperialistické mocnosti, které by měly zajistit rekonstrukci jimi zničených zemí.
 8. Změnit současný státní aparát tak, aby došlo k výměně rozhodujících pozic za stereotypy, korupcí, lobbingem, špionáží, protilidovou politikou a podobnými kapitalistickými nešvary nezatížené lidi zejména z řad proletariátu. Dát státní aparát pod kontrolu veřejnosti, zrušit odměny vysokých manažerů, zásadně jim snížit platy tak, aby průměrným platem byl maximálně plat kvalifikovaného dělníka. Obnovit odvolatelnost zástupců v zastupitelských sborech státu, tuto funkci vykonávat za symbolické finanční ohodnocení vedle klasického zaměstnání.
 9. Zajistit administrativně a bezpečnostně propracovaný systém přijímání uprchlíků, kteří v českých zemích hledají azyl. Tito uprchlíci, stejně jako stávající obyvatelé českých zemí, by měli zajištěno zaměstnání v nově zřízeném, proletariátem a jeho organizacemi kontrolovaném zespolečenštěném sektoru hospodářství. Každý z uprchlíků by musel navštěvovat povinnou výuku češtiny, dostal by nabídku veřejností garantovaného a cenově dostupného ubytování (jako dosud vykořisťovaná a zbídačované většina české společnosti) a postupoval by podle programu začlenění do společnosti, vypracovaném a prováděném pedagogy, lékaři a psychology pod kontrolou veřejné moci. Každý z uprchlíků by prodělal také komplexní zdravotní prohlídku, povinné očkování a pozorování po stanovenou dobu, a byl by pojištěn národní zdravotní pojišťovnou, stejně jako jiný český dělník a zaměstnanec.
 10. Do vlastnictví a pod kontrolu společnosti převést veřejnoprávní média, provést zespolečenštění (různými formami, včetně komunálního a družstevního vlastnictví) soukromokapitalistických médií.
 11. Zahájit celospolečenskou osvětu o příčinách globálních problémů našeho světa včetně imigrace, postavenou na vědeckých základech přírodních a společenských věd. Tuto osvětu provádět pomocí škol, školských zařízení, vzdělávacích institucí a společenských organizací.
 12. Mimo zákon postavit fašistická, fašizoidní a nacionalistická hnutí, tvrdě trestat rasistické, xenofobní a šovinistické podněcovatele, avšak trpělivě a s porozuměním příčinám tohoto poblouznění diskutovat, přesvědčovat a učit ty, kteří vlivem současného systému a jeho představitelů podobným nevědeckým a nebezpečným teoriím naletěli.
 13. Pomáhat všem imperialismem rozbitým státům s rekonstrukcí jejich hospodářství a správy, pomáhat uprchlíkům s přepravou do jejich domovin. To vše nejen politicky, ale i ekonomicky a logisticky.
 14. Aktivně vnitřně i mezinárodně podporovat podobné národně osvobozenecké hnutí v okolních zemích. Ekonomicky, politicky a bezpečnostně spolupracovat se všemi mezinárodními pokrokovými silami, státy a představiteli.

Odmítáme taktiku těch, kteří neustále opakují prohlášení o nerealizovatelnosti opatření podobných našemu, aniž by se pokusili je prosadit a oslovit s nimi masy lidí. Často správně dokazují, proč současná praxe sociálně demokratických vlád objektivně žene vodu na mlýn fašistům a jim podobným, přičemž nakonec titéž kritici sklouznou ve svém příštipkářství k návrhům různých odstínů stejné nebo podobné politiky, již sami kritizují. Takové návrhy slyšíme dnes a denně a považujeme je za podobně nebezpečné, jako praxi současných a nedávných vlád nejen v českých zemích.

Ústřední rada SMKČ